Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łysomice
o konkursie na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Łysomicach ul. Warszawska 10

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 3, § 9 i § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018  r. poz. 393 z późn. zm.) – Wójt Gminy Łysomice ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 z  późn. zm.) oraz w oparciu o regulamin komisji konkursowej.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach
ul. Warszawska 10; 87-148 Łysomice
województwo kujawsko – pomorskie

2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Łysomicach kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łysomicach, ul. Warszawska 10; 87-148 Łysomice w godzinach pracy zakładu po uprzednim skontaktowaniu się z Główną Księgową SP ZOZ w Łysomicach.

3. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Łysomicach,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika, w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (staż pracy w zawodzie oraz na stanowiskach kierowniczych),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa do wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko kierownika,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Łysomicach.

Kandydaci składają oryginały dokumentów lub kopie, które powinny być poświadczone za zgodność z  oryginałem.

6. Dokumentację można składać lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 03 lutego 2020 r. do godz. 15:15 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Łysomice) na adres:

Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Łysomicach”. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

7. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr XV/89/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019 r. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.

9. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

10. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice, na stronie www.lysomice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

11. Klauzula informacyjna: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łysomice, Warszawska 8,  87-148 Łysomice, 56 678 32 22;
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach ul. Warszawska 10;
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie i nierozpatrzenie oferty kandydata.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Wójt Gminy
mgr inż. Piotr Kowal

drukuj (Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2020-01-23 09:57
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 10:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52383
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-27 08:23:49