Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice za 2021 r.

Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 880 ze zm.) „Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi." Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Łysomice od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z Art. 9tb. 1. Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 4. liczbę mieszkańców;
 5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;
 6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zagadnienia ogólne
W obowiązującym stanie prawnym gmina ma obowiązek zapewnić objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, stwarzając jednocześnie warunki selektywnego zbierania i odbierania odpadów.
Wójt obowiązany jest zorganizować przetarg na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W Gminie Łysomice w 2021 r. Rada Gminy nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierane są na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem prowadzącym działalność odbierania odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
System gospodarowania odpadami komunalnym na terenie Gminy Łysomice funkcjonuje w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 880 ze zm.);
 • UCHWAŁA NR XX/129/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Łysomice;
 • Uchwała nr XX/130/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XXV/162/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.

W roku 2021 gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice funkcjonowało na podstawie przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice, stanowiącym akt prawa miejscowego. Właściciele nieruchomości obowiązani byli do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do

 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 2. papieru i tektury
 3. metali
 4. tworzywa sztuczne
 5. opakowań szklanych
 6. odpadów zielonych i biodegradowalnych
 7. odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 8. opakowań wielomateriałowych
 9. zużytych opon,
 10. przeterminowanych leków i chemikaliów,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 13. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Łysomice, a także wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów, realizuje firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1, 87 - 140 Chełmża oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159. 87 – 100 Toruń

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

  Na terenie Gminy Łysomice nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Odpady te były przekazywane do następujących instalacji: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 37/53, 87-100 Toruń

  W gminie Łysomice od 2018 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zorganizowany w Papowie Toruńskim. Punkt został uruchomiony w roku 2018. Obsługą PSZOK zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o. o.
  Odbiorem zebranych odpadów zajmuje się ZGK Chełmża. Na terenie PSZOK ustawione są kontenery z przeznaczeniem na następujące frakcje odpadów segregowanych: odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady suche, opakowania szklane, odpady zielone, tekstylia itp.

 2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

  W 2021 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

  W obecnym stanie prawnym komunalne odpady zmieszane nie mogą być składowane na żadnym składowisku. Komunalne odpady zmieszane muszą trafić do Instalacji Komunalnej („dawny” RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych), gdzie muszą być poddane, co najmniej mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu.

 3. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

  2.920.315,18 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w tym wynagrodzenie Wykonawcy 2.757.330,07) – w tym roczna wartość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

  Dodatkowo w wydatkach dotyczących obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały uwzględnione płace wraz z pochodnymi pracowników, którzy zajmują się powyższymi opłatami, ich ewidencją, ściągalnością, weryfikacją deklaracji oraz współpracą w Wykonawcą usługi. Szkolenia  ww. Pracowników również zostały w tej kwocie uwzględnione. W wydatkach nie została uwzględniona faktura z grudzień 2021 r. na kwotę 227.363,81 zł, która została zapłacona w styczniu 2022 r. Ujęto natomiast wydatek w wysokości 122.790,00 zł z tytułu faktury za 12/2020 poniesiony w styczniu 2021 r. 
   
 4. Liczba mieszkańców.
  - liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021 r. - 10232
  - systemem objęto wszystkich mieszkańców Gminy Łysomice

 5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.1.

  Urząd Gminy Łysomice nie podejmował działań wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych umów z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, (o których mowa w art. 6 ust.1.)

 6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

  Na podstawie danych GUS masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w roku 2021 wynosiła 358 kg. Liczba mieszkańców Gminy wynosiła 10232. W związku z tym na terenie Gminy Łysomice prognozuje się powstanie 3663,056 Mg odpadów komunalnych

  Na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Łysomice odebranych z obszarów wiejskich o kodzie 20 03 01 było – 2523,4950 Mg (w tym z nieruchomości zamieszkałych 1960,210 Mg). Łączna ilość odebranych odpadów ulegających biodegradacji – 991,24 Mg

  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łysomice przekazali do zagospodarowania zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do następujących miejsc ich zagospodarowania:
  - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 37/53, 87-100 Toruń

  Ilość odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło poddanych recyklingowi oraz przygotowanych do ponownego użycia
  - Opakowania ze szkła – 221,920 Mg
  - Opakowania z tworzyw sztucznych 95,2050 Mg
  - Opakowania z papieru i tektury 166,400 Mg

  Osiągnięte w 2021 r. poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
  - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,54% - osiągnięty wymagany poziom recyklingu;
  - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0% - - osiągnięty wymagany poziom recyklingu;
  - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 90,10% - osiągnięty wymagany poziom recyklingu.

 7. 7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy Łysomice.

  W roku 2021 zebrano ogółem 2523,4950 Mg odpadów komunalnych zmieszanych. Cała masa zebranych odpadów komunalnych zmieszanych została poddana innym niż składowanie procesom przetwarzania.

  Odpady zielone nie były przekazane do składowania, były poddane procesom odzysku - kompostowanie.

  Ilość odpadów pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (po mechaniczno- biologicznym przetworzeniu odpadów) o kodzie 19 12 12, przeznaczonych do składowania zgodnie przedłożonymi sprawozdaniami wynosi 0 Mg.

Podsumowanie
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice wykazuje, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice funkcjonuje prawidłowo. Dotyczy to zarówno ograniczania masy odpadów biodegradowalnych poddanych składowaniu oraz recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Przygotował: Tomasz Wasiak

drukuj (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice za 2021 r.)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2022-04-29 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9254
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-03 09:24:13