Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Łysomicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko  –
Główny księgowy
w Szkole Podstawowej w Łysomicach

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy) - Szkoła Podstawowa w Łysomicach, ul. Warszawska 5; tel. 56 678-32-23

Wymiar czasu pracy - 1 etat.

Rodzaj umowy - umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia - od 13.02.2020 r.

I. Wymagania formalne

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), może zostać osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) -strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
 3. nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 III. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 2. doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 4. umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Szkołę, umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem,
 6. dyspozycyjność,
 7. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Szkoły i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
 2. wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi.
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym  oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. przygotowanie projektu budżetu  przy współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
 5. dokonywanie obowiązujących  sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Marszałkowski, GUS, ZUS, MEN, itp., a także dokonywanie  niezbędnych zmian  w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie  wypłacalności wobec kontrahentów.
 6. występowanie do Organu Prowadzącego z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie projektów  zmian w budżecie.
 7. opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw  finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami  w zakresie finansów oraz  przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
 8. przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych.
 9. prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe  rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 10. terminowe regulowanie  wszystkich zobowiązań Szkoły.
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad  przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych Szkoły oraz dokonywanie  bieżącej kontroli finansowej Szkoły.
 12. prowadzenie kontroli wewnętrznej  w  sprawach finansowo – księgowych Szkoły.
 13. współpraca z bankiem w zakresie obsługi Szkoły.
 14. współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy Łysomice.
 15. obsługa i nadzór finansowy  nad realizowanymi przez Szkołę projektami współfinansowanymi ze  środków Unii Europejskiej.
 16. przygotowywanie dokumentacji i  naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz                          pracowników administracji i obsługi,
 17. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS, rozliczanie składek ZUS  sporządzanie deklaracji,
 18. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie PIT,
 19. prowadzenie kart zasiłkowych i kart wynagrodzeń pracowniczych,
 20. przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro.
 21. wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora Szkoły zgodnie z potrzebami placówki.

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Łysomicach, ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice,
 3. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,
 4. normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy - kandydaci składają oryginały dokumentów lub kopie, które powinny być poświadczone za zgodność z  oryginałem.
 6. oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w  Szkole Podstawowej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”

 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Szkole Podstawowej w Łysomicach ul. Warszawska 5, w godz. od 7.00 do 15.00 w dni robocze lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Łysomicach, ul. Warszawska 5; 87- 148 Łysomice  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Łysomicach” do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Szkoły). Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje: telefon 56 678 32 23

IX. Pozostałe informacje

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  ul. Warszawska 5, w dni robocze, w godz. 7.00 – 15.00

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości  lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Łysomice, stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łysomicach  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej w  Łysomicach.

X. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO  informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Łysomicach ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice, Tel. (56)6783223, 500-431-830.

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

 •  1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 •  2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 •  3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach

Jan Kalinowski

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Łysomicach)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2020-01-27 15:11
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52385
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-27 08:23:49