Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Nabór na stanowiska członków Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych, udziały w których posiada Gmina Łysomice

Łysomice, 26 marca 2020r.

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, UDZIAŁY KTÓRYCH POSIADA GMINA ŁYSOMICE

I. Wymagania niezbędne:

Do naboru  mogą przystąpić osoby spełniające wymogi,  o  których mowa w art.  19 ust.  1 ustawy  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

II. Wykształcenie:

niezbędne: wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych

III. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:

niezbędny: co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

dodatkowe ale nie niezbędne:   doświadczenie  zawodowe  na   stanowisku  członka  rady  nadzorczej  w  spółkach   z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Wymagane kwalifikacje:

niezbędne: spełnienie przynajmniej jednego z poniższych wymogów:

 1. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 2. tytuł zawodowego radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 3. ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA),
 4. certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 5. certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 6. certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 7. certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 8. potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną  powołaną   na   podstawie  art.  15  ust.  2  ustawy  z  dnia  30  kwietnia  1993  r.    o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.),
 9. potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492),
 10. złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Dla udokumentowania spełnienia wymagań na stanowisko uczestnicy naboru przedkładają:

 1. motywację przystąpienia do naboru,
 2. życiorys z aktualnym adresem mailowym i telefonem kontaktowym zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz stażu pracy,
 3. oświadczenie potwierdzające, iż posiadają wykształcenie i kwalifikacje,
 4. oświadczenie potwierdzające staż pracy,
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3a ustawy   z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
 6. oświadczenie kandydata:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych,
  3. że nie jest członkiem rady nadzorczej w co najmniej jednej spośród spółek, w których:
   • udział skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,
   • udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,
   • udział spółek, o których mowa w pkt 1 i 2, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,
  4. że nie zachodzą w stosunku do niego  wskazane  w art.  24f ustawy z dnia 8  marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ograniczenia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
  5. że nie mają do niego zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu i wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Łysomice, przy ul.  Warszawska 8, email: sekretariat@lysomice.pl  reprezentowany przez Wójta Gminy, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016  r., dla potrzeb naborów ofert  na stanowiska członków rad nadzorczych spółek, udziały których posiada Gmina Łysomice.

Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na stan epidemii w kraju zgłoszenia należy wysyłać przez elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2: /w32wxn0s7e/skrytka lub e-mailem na adres: sekretariat@lysomice.pl lub przesłać drogą pocztową.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu w w/w wskazany sposób.

Załączniki proszę złożyć w formie podpisanych skanów. Oryginały dokumentów proszę zabrać z sobą w przypadku zaproszenia na spotkanie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łysomice jest Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowiska członków rad nadzorczych spółek, udziały których posiada Gmina Łysomice.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Łysomice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Łysomice reprezentowana przez Wójta.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania,  którego   dokonano   na   podstawie   zgody  przed   jej   cofnięciem, z obowiązującym prawem
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak podstaw prawnych do kandydowania na stanowiska członka rad nadzorczych spółek, udziały których posiada Gmina Łysomice.
 9. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy inspektor@cbi24.pl Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

  Wójt Gminy
/-/ Piotr Kowal

drukuj (Nabór na stanowiska członków Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych, udziały w których posiada Gmina Łysomice)

Metryka

 • opublikował: Wojciech Lewicki
  data publikacji: 2020-03-26 08:17
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-31 13:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7122
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-23 12:43