Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 23.09.2020

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz . U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie Gminy Łysomice...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.149.1.2020

Zgodnie z art. 28 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.7.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.89.4.2020

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). ogłaszam, że...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz . U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie Gminy Łysomice...

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przystępuję do opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Lulkowo. gmina Łysomice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119/26 dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr T01T/00083431/5...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

zawiadamiam że w dniu 28.07.2020r. wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Brzezińskiego, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. - WIR.II.746.1.34.2020.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.89.3.2020

Zgodnie z art. 89 oraz 91 § 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), ogłaszam, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice (sala konferencyjna) odbędzie się rozprawa administracyjna dotycząca toczącego się postępowania administracyjnego...

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - WG.1431.26.2020

Urząd Gminy w Łysomicach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w dniu 09.07.2020 r., na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. C Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 29.06.2020

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz . U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie Gminy Łysomice...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 29.06.2020

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz . U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie Gminy Łysomice...

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG-V.7430.18.2020

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowa S.A...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.4.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.3.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Informacja dot. wynajmu pomieszczeń w nowobudowanym budynku SPZOZ w Łysomicach

Gmina Łysomice informuje, iż planuje wynajem części pomieszczeń w nowobudowanym budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach przy ul. Łąkowej, działka  o numerze ewidencyjnym  nr 128/108, z przeznaczeniem na prowadzenie rehabilitacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.89.1.2020     

Zgodnie z art. 28 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). ogłaszam, że na wniosek z dnia 03.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne...

Informacja dot. wynajmu pomieszczeń w nowobudowanym budynku SPZOZ w Łysomicach

Gmina Łysomice informuje, iż planuje wynajem części pomieszczeń w nowobudowanym budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach przy ul. Łąkowej, działka  o numerze ewidencyjnym  nr 128/108  z przeznaczeniem na prowadzenie apteki...

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" - GD.ZUZ.5.421.450.2019.MT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2020 r. wydałem decyzję pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.450.2019.MT dla Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8,
87-148 Łysomice...

Wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielona pomoc publiczna oraz ulgi w zakresie podatków i opłat w 2019 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg...

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. wydałem decyzję pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.447.2019.MT dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., Gostkowo 21E, 87-148 Łysomice na...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - 17.04.2020 r.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz . U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany na terenie Gminy Łysomice...

Informacja skierowana do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie OW Kamionki Małe

Pozimowe włączanie dostaw wody na teren ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych odbywało się najczęściej na majowy weekend, w tym roku ze względu na warunki pogodowe planowano to wykonać po wcześniejszych próbach w dniu 10 kwietnia. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz kolejne wprowadzane przez Rząd RP zaostrzenia procedur związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa w Polsce (szczególnie to z 31.03.2020 r.), odstąpiono od uruchomienia dostaw wody na terenie ośrodka...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 31.03.2020 r.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu informuje o utrzymaniu zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, zwraca się z prośbą o pilne przekazanie mieszkańcom Państwa Gminy niżej podanych informacji na temat obowiązujących przepisów związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Łysomice, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Łysomice, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza, co następuje...

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje

Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Informacja o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Gminy w Łysomicach informuje, o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2020.

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2020. W wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2020...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 07.02.2020 r.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz . U. z 2020 r. poz. 65), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Łysomice...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6773
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-23 11:58