Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2021

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)

 1. Przedmiot zgłaszanych projektów.
  • Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  • Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
   • realizacji programów szkolenia sportowego;
   • uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym kosztów transportu pracowników;
   • zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy;
   • zakupu licencji trenerskich i instruktorskich;
   • obsługi sędziowskiej i medycznej;
   • wynajmu obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego;
   • przeprowadzenia badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu;
   • organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Łysomice.
  • Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy Łysomice kluby sportowe.
 2. Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji.
  • Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 90.000,00 zł
  • Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.
 3. Termin realizacji przedsięwzięć.
  • Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 16.12.2021 r. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Łysomice.
 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków.
  • Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
   • znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
   • wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;
   • przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu;
   • możliwość realizacji zadania przez podmiot;
   • dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Łysomice.
  • Do każdego z wniosków powinny być załączone:
   • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Z załączonego odpisu powinno jasno wynikać, którzy z członków wnioskodawcy są upoważnieni do jego reprezentacji. W przypadku odpisu starszego niż 6 m-cy należy dodatkowo złożyć oświadczenie, że skład osobowy Zarządu wnioskodawcy nie uległ zmianie.
   • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone.
   • Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
   • Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
   • Całkowity koszt realizacji zadania
  • Wójt Gminy Łysomice może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
  • W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Łysomice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
  • Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.
  • Procedura konkursowa została określona w § 6 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 05.02.2021 r., a decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Łysomice.
  • Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje.
  • Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Łysomice. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków
   i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice.
 5. Termin składania wniosków.
  • Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu.
  • Termin i miejsce otwarcia ofert- 04.02.2021 r., godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
  • Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - sport 2021"
  • Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.

 

drukuj (Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2021)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2021-01-15 11:41
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 12:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 250278
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 11:04:43