Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023

Wójt Gminy Łysomice ogłasza konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)

I. Przedmiot zgłaszanych projektów.

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
  • realizacji programów szkolenia sportowego;
  • uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym kosztów transportu zawodników;
  • zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy;
  • zakupu licencji trenerskich i instruktorskich;
  • obsługi sędziowskiej i medycznej; 
  • wynagrodzeń trenerskich i instruktorskich,
  • wynajmu obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego;
  • przeprowadzenia badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu;
  • organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Łysomice.
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy Łysomice kluby sportowe.    

II.  Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji.

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 100.000,00 zł 
 2. Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez   obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.     

III. Termin realizacji przedsięwzięć.

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 15.12.2023 r. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Łysomice.

IV.  Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 
  • znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu  lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie; 
  • wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs; 
  • przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu; 
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot; 
  • dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Łysomice. 
 2. Do każdego z wniosków powinny być załączone: 
  • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Z załączonego odpisu powinno jasno wynikać, którzy z członków wnioskodawcy są upoważnieni do jego reprezentacji. W przypadku odpisu starszego niż 6 m-cy należy dodatkowo złożyć oświadczenie, że skład osobowy Zarządu wnioskodawcy nie uległ zmianie. 
  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone. 
  • Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu. 
  • Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania. 
  • Całkowity koszt realizacji zadania
 3. Wójt Gminy Łysomice może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. 
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Łysomice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
 5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 6. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy. 
 7. Procedura konkursowa została określona w § 6 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 16.02.2023 r., a decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Łysomice. 
 9. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje. 
 10. Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Łysomice. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice.    

V. Termin składania wniosków.

 1. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu. 
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert - 16.02.2023 r., w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
 3. Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - sport 2023" 
 4. Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2023-01-31 16:09

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2023-01-31 16:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-30 12:29:40