Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. liniowej infrastruktury technicznej w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów

Wójt Gminy Łysomice
na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282)
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. liniowej infrastruktury technicznej
w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów,
1 etat w Urzędzie Gminy w Łysomicach

I. Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim*,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. wykształcenie i staż pracy: co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( mile widziany staż w administracji publicznej na stanowisku związanym z infrastrukturą techniczną),
 7. w procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
 8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i programów biurowych,
 9. posiada prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej: ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 2. praktyczna znajomość problematyki prawa budowlanego;
 3. mile widziane posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku – uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w zakresie wykonawstwa i projektowania;
 4. posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 5. umiejętność:
  • interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących w/w ustaw,
  • sporządzania i opracowywania projektów planów inwestycyjnych i projektów planów finansowych budowy, rozbudowy i remontów,
  • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy oraz pracy zespołowej,
  • współpracy z ludźmi oraz wysoka kultura osobista,
  • skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, asertywność, konsekwentność, terminowość, odporność na stres, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie i realizacja planowanych inwestycji dotyczących budowy infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 
  • sieci kanalizacyjnych,
  • wodociągowych,
  • gazowych,
  • ciepłowniczych,
  • telekomunikacyjnych i teletechnicznych,
  • energetycznych.
 2. Współdziałanie z projektantami, inspektorami nadzoru i wykonawcami w ramach prowadzonych inwestycji wod.-kan., energetycznych, gazowych, ciepłowniczych,  telekomunikacyjnych,
 3. Współdziałanie z projektantami, inspektorami nadzoru i wykonawcami w ramach prowadzonych inwestycji oświetleniowych.
 4. Realizacja zadań z zakresu oświetlenia  ulicznego, jego konserwacji i bieżącej eksploatacji.
 5. Realizacja  zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną dla potrzeb gminy (oświetlenia ulicznego, budynków i urządzeń gminnych).
 6. Realizacja zadań z zakresu rozliczania dostarczanej energii elektrycznej, udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez inne jednostki w celu wspólnego zakupu energii.
 7. Występowanie do funduszy i fundacji o dotacje i pożyczki na zadania inwestycyjne.
 8. Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody: postępowanie w sprawach wycinki drzew .
 9. Przygotowanie projektów aktów administracyjnych ( postanowień, decyzji) dotyczących zajmowanego stanowiska.
 10. Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta.
 11. Sporządzanie pism w sprawach nie wymagających wydania decyzji administracyjnych, oraz udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Parafowanie przygotowanych dokumentów.
 13. Realizowanie zadań z zakresu przygotowania dokumentacyjnego i prowadzenia postępowań przetargowych,
 14. Współdziałanie przy przygotowaniu , realizacji i podsumowaniu projektu z zakresu  dostawy i montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy Łysomice.
 15. Monitorowanie danych do realizacji projektów odnawialnych źródeł energii.
 16. Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów z mieszkańcami na montaż instalacji solarnych.
 17. Kontrola płatności, rozliczenie, sprawozdawczość projektu solarnego,
 18. Nadzór nad prawidłową eksploatacją i konserwacją kolektorów słonecznych,
 19. Promocja projektu-odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne w ramach wytycznych RPOWK-P, stały monitoring działań dostawców kolektorów słonecznych,
 20. Przygotowanie i realizacja planowanych inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 21. Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności.
 22. Sporządzanie  sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska.
 23. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 24. Współdziałanie z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. w Gostkowie.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łysomice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Warunki pracy na stanowisku pracy.

Praca biurowa w wymiarze 1 etatu – 40 godzin tygodniowo w stałych godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:15, wtorek od 7:30 do 16:30. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku jest winda, toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. Stanowisko pracy związane jest z pracą w terenie oraz przy monitorze ekranowym i obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku, kontakt z klientem.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany wraz z oświadczeniem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łysomicach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”,
 3. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje kandydata,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 5. mile widziane referencje,
 6. wypełniony i własnoręcznie podpisany oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282),
 8. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 10. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. podpisane oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. liniowej infrastruktury technicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych.”
 13. podpisana klauzula o treści: o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.).
 14. kserokopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego samochodu.

VII. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 15 marca 2021r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, w godzinach urzędowania.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. liniowej infrastruktury technicznej, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów, 1 etat w Urzędzie Gminy w Łysomicach".


 1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami lub/oraz test kwalifikacyjny.
 2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - testu pisemnego lub/oraz rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub listownie.
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice (lysomice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice.
 5. Wójt Gminy upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282).
 6. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 7. Klauzula Informacyjna:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łysomice, Warszawska 8,
   87-148 Łysomice, 56 678 32 22
  • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. liniowej infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy w Łysomicach.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  • W przypadku wyrażenia zgody na poczet przyszłych procesów rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie kandydatów do pracy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie i nierozpatrzenie oferty kandydata.
  • Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Wyniki konkursu są upubliczniane. Jeśli Pani/Pan wygra postępowanie rekrutacyjne, Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejscowość) zostaną upublicznione na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łysomice, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282).

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. liniowej infrastruktury technicznej w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2021-03-03 15:10
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 15:14

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2021-03-03 15:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49923
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-27 08:23:49