Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych

Wójt Gminy Łysomice
na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 530)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych 
w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów, 
1 etat w Urzędzie Gminy w Łysomicach

I. Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim*,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. wykształcenie i staż pracy: co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 1 rok stażu pracy (mile widziany staż w administracji publicznej na stanowisku związanym z inwestycjami i remontami budowlanymi),
 6. w procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe budowlane oraz doświadczenie związane z budownictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, remontami,
 7. posiada prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy,
 8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i programów biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej: ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 2. praktyczna znajomość problematyki prawa budowlanego;
 3. posiadanie umiejętności kosztorysowania ( znajomość programów ze wskazaniem na WINBUD, który jest w posiadaniu Urzędu);
 4. mile widziane posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku – uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w zakresie wykonawstwa i projektowania;
 5. posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 6. Umiejętność:
  • interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących w/w ustaw,
  • sporządzania i opracowywania projektów planów inwestycyjnych i projektów planów finansowych budowy, rozbudowy i remontów,
  • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy oraz pracy zespołowej,
  • współpracy z ludźmi oraz wysoka kultura osobista,
  • skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, asertywność, konsekwentność, terminowość,  odporność na stres, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych.
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, rozbudowy, remontów na terenie gminy.
 3. Uczestniczenie w sprawach związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów użyteczności publicznej (gminnych).
 4. Podejmowanie działań w zakresie przygotowania infrastruktury dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta dotyczących przygotowywanych inwestycji gminnych w zakresie obiektów kubaturowych i sportowych (boiska, stadiony itp.).
 6. Współpraca z projektantami, inspektorami nadzoru i wykonawcami w ramach prowadzonych inwestycji i remontów.
 7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i rozliczeniem inwestycji gminnych.
 8. Przygotowywanie w zakresie merytorycznym niezbędnych dokumentów związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji, kredytów, itp., w szczególności środków pomocowych.
 9. Inicjowanie i przedkładanie Wójtowi propozycji pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, przeznaczonych na inwestycje gminne.
 10. Wykonywanie czynności związanych z procedurą przetargową dotyczącą prowadzonych inwestycji zgodnie z procedurami przetargowymi obowiązującymi w UE oraz z ustawą prawo zamówień publicznych.
 11. Szacowanie, kosztorysowanie i aktualizowanie kosztorysów w zakresie prowadzonych zadań referatu.
 12. Sporządzanie sprawozdań i prowadzenie dokumentacji w  zakresie powierzonego stanowiska pracy.
 13. Pełna odpowiedzialność za zadania wykonywane w powierzonym zakresie czynności.
 14. Wykonywanie poleceń służbowych zarówno ustnych jak i pisemnych bezpośredniego przełożonego i kierownika urzędu – Wójta.

IV.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łysomice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Warunki pracy na stanowisku pracy.
Praca biurowa w wymiarze 1 etatu – 40 godzin tygodniowo w stałych godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:15, wtorek od 7:30 do 16:30. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku jest winda, toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. Stanowisko pracy związane jest z pracą w terenie oraz przy monitorze ekranowym i obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku, kontakt z klientem.

VI.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny- własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany wraz z oświadczeniem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łysomicach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”,
 3. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje kandydata,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 5. mile widziane referencje,
 6. wypełniony i własnoręcznie podpisany oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice,
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282),
 8. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. podpisane oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łysomicach
 12. kserokopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego samochodu.

VII. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia  23 września 2022r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, w godzinach urzędowania.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:
 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów, 1 etat w Urzędzie Gminy w Łysomicach”.


 1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami lub/oraz test  kwalifikacyjny.
 2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - testu pisemnego lub/oraz rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem: telefonicznie, listownie lub pocztą e-mail.
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice (www.lysomice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice.
 5. *Wójt Gminy upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282). Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 6. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 7. Klauzula Informacyjna:
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Łysomice reprezentowana przez Wota Gminy Łysomice z siedzibą przy ul. Warszawskiej 8, 87-148 Łysomice, 56 678 32 22, na adres e-mail: sekretariat@lysomice.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
  4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
   • 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1320.) oraz  art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 .);
   • 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 
   3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Po tym okresie dokumentacja wraz z protokołem z naboru zostanie przekazana do archiwum zakładowego i przechowywana 5 lat  zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy. W przypadku osoby zatrudnionej dokumentację dołącza się do Akt osobowych. 
  6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.
  7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
    (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
   • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym. 
  10. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych -  w zakresie świadczenia usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, usługi archiwistycznych, brakownia dokumentacji oraz nośników danych, hostingu strony BIP. Wyniki konkursu są upubliczniane. Jeśli Pani/Pan wygra postępowanie rekrutacyjne, Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejscowość) zostaną upublicznione na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łysomice. 
   W przypadku korespondencji przesyłanej drogą mailową odbiorcą danych jest podmiot świadczący usługę hostingu poczty mailowej. W przypadku korespondencji przesyłanej drogą listowną odbiorcą danych jest dostawca usług pocztowych. Państwa dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom lub organom, które uprawnione są do ich otrzymania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2022-09-12 13:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 178895
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-24 15:08:21