Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetarg ustnym nieograniczonym - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym - działka nr 279/10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), § 3, § 4, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz.  2213), uchwały Nr XXXV/220/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zarządzenia Nr 0050.114.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łysomice.

Wójt Gminy Łysomice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (po byłej OSP) gmina Łysomice oznaczonej działką nr 279/10 o pow. 0,0858 ha  położonej w miejscowości Kamionki Duże, gmina Łysomice.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym położona w miejscowości Kamionki Duże, gmina Łysomice, oznaczona działką nr 279/10 o pow. 0,0858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00033810/1. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Gminy Łysomice zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.  
Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy.
Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 15 marca 2022 r. na konto Urzędu Gminy

prowadzonym w Nicolaus bank, Nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości w momencie jego rozstrzygnięcia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57 915,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100).

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2022 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8, sala konferencyjna – parter.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Wójt Gminy Łysomice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

2) Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty. Cena nabycia nieruchomości musi być wpłacona najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

3)  Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

4) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

5) W 6-tygodniowym terminie w wykazie  nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.11.2021 r. wywieszonym w dniu 08.11.2021 r., nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

6) Uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu, a uczestnictwo w przetargu będzie oznaczało, iż nie wnosi
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

5) Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości.

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, tel. 56 678 32 22.

 Wójt Gminy Łysomice
 /-/ Piotr Kowal

 

drukuj (Ogłoszenie o przetarg ustnym nieograniczonym - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym - działka nr 279/10)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2022-02-17 14:51
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 14:23

Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Łysomice, dnia 22.03.2022 r.

INFORMACJA

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY ŁYSOMICE
INFORMUJE

o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (po byłej OSP) gmina Łysomice oznaczonej działką nr 279/10 o pow. 0,0858 ha położonej w miejscowości Kamionki Duże, gmina Łysomice

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 22 marca 2022 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, sala konferencyjna-parter.

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym położona w miejscowości Kamionki Duże, gmina Łysomice, oznaczona działką nr 279/10 o pow. 0,0858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Kw TO1T/00033810/1. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Łysomice zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami oraz mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: - 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: - 0

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 57 915,00 zł

Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości:

Brak oferentów

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice: www.bip.lysomice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8 na okres co najmniej 7 dni.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

drukuj (Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2022-03-22 14:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26784
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-22 14:23:51