Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Łysomice spółka z o.o.

1. Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Łysomice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostkowie, na podstawie § 16 ust. 2 Umowy Spółki, stosując się do przepisów art. 201¹ § 1 ksh - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie.

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych,

8) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;

9) posiadać wiedzę w zakresie zarządzania podmiotem gospodarczym oraz wiedzę z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

3. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, posiadanie aktualnego prawa jazdy kategorii B.

4. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

1) CV kandydata – własnoręcznie podpisane,

2) list motywacyjny -  własnoręcznie podpisany,

3) dyplom ukończenia studiów wyższych,

4) kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

5) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,

6) wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Zakładu,

7) oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.),

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, (w tym oceny kwalifikacji kandydatów i spełnienia wymogów formalnych), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE z dnia 4.5.2016 r. nr 119/1).

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).

Kandydat w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Łysomicach Spółka z o.o. z siedzibą w Gostkowie, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, ma możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:

1) umowę Spółki,

2) dokumentację organizacyjną Spółki,

3) sprawozdanie z działalności Spółki za 2020 rok,

4) umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZUK”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., do godz. 15:00. O złożeniu Zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Łysomice.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia, przerwania lub zawieszenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydata w każdym czasie, na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyn.

drukuj (Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Łysomice spółka z o.o.)

Metryka

  • opublikował: Patryk Rybacki
    data publikacji: 2022-06-15 13:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1387
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-15 13:53:15