Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny księgowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Kierownik SP ZOZ w Łysomicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko-
Główny księgowy
 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy) - SP ZOZ w Łysomicach, ul. Łąkowa 3; tel: 56 649-57-35

Wymiar czasu pracy - ½ etatu

Rodzaj umowy - umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia - 01.10.2022r.

I. Wymagania formalne 

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2019r. Poz. 869 z późn. zm.), może zostać osoba: 

 1. Posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym hanldu (EFTA)- strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, 
 3. nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

II. Kandydat powinien  spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 2. doświadczenie pracy w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 4. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
 5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętności i doświadczenie kierowania zespołem,
 6. dyspozycyjność, 
 7. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości SP ZOZ i spraw związanych z obowiązkami podatkowymi, ubezpieczeniami, płacami,
 2. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
 4. przygotowanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem SP ZOZ w Łysomicach,
 5. dokonywanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Marszałkowski, GUS, ZUS, Ministerstwo Zdrowia itp., a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów,
 6. przygotowywanie zmian w budżecie,
 7. opracowywanie projektów zarządzeń kierownika dotyczących spraw finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi SP ZOZ w Łysomicach,
 8. przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo księgowych,
 9. prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku, 
 10. terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań SP ZOZ, 
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych SP ZOZ oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej SP ZOZ,
 12. przygotowywanie dokumentacji i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników SP ZOZ,
 13. współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy Łysomice,
 14. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS, rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji, 
 15. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie PIT, 
 16. prowadzenie kart zasiłkowych i kart wynagrodzeń pracowniczych,
 17. wykonywanie prac zleconych przez kierownika SP ZOZ zgodnie z potrzebami placówki. 

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. wymiar czasu pracy: ½ etatu 
 2. miejsce pracy: SP ZOZ w Łysomicach , ul. Łąkowa 3 87-148 Łysomice, 
 3. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o działalności leczniczej 
 4. normy czasu pracy: przeciętnie 4 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 20 godzinna norma tygodniowa czasu pracy,
 5. praca przy komputerze do 4 godzin dziennie. 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, 
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy- kandydaci składają oryginały dokumentów lub kopie, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, 
 6. oświadczenie o:
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA),
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w SP ZOZ w Łysomicach z siedzibą przy ul. Łąkowej 3. 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach rekrutacyjnych”

- zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu. 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w SP ZOZ w Łysomicach ul. Łąkowa 3, w godzinach od 7:30 do 15:00 w dni robocze lub przesłać na adres: SP ZOZ w Łysomicach, ul. Łąkowa 3; 87-148 Łysomice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w SP ZOZ w Łysomicach” do dnia 28 lipca 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do SP ZOZ). Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 56 649-57-35

IX. Pozostałe informacje 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w SP ZOZ w Łysomicach, ul. Łąkowa 3, w dni robocze w godzinach 7:30-15:00. 

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązana jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż  miesiąc przed jej złożeniem. 
Kierownik SP ZOZ w Łysomicach zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy. 

Kierownik SP ZOZ w Łysomicach informuje, że nadesłane oferty nie będą odsyłane. 

Po ocenie prawidłowości wymaganych dokumentów, z kandydatami konkursu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej SPZOZ, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ ul. Łąkowa 3 w Łysomicach. 

X. Klauzula informacyjna 

Na postawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. Z 2016 r. Nr 119, s. 1; dalej: RODO informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SP ZOZ w Łysomicach ul. Łąkowa 3, 87-148 Łysomice, tel.: (56 649-57-34)
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: spzoz@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pastwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  • 1art. 6 ust. 1 li. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • 3art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone z obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy do chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein  i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawionym na podstawie przepisów prawa. 

Kierownik Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Tomasz Włodarski 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny księgowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łysomicach)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2022-07-05 12:16
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 12:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-08 12:01:33